Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa on mahdollista pohtia omia henkilökohtaisia työhön liittyviä kysymyksiä työnohjaajan tuella. Yksilön työnohjauksessa annamme rauhallisen ja turvallisen tilan keskittyä yksilön työkentän ja kokemusten työstämiseen. Usein yksilön työnohjauksessa päästään varsin syvälliseen työskentelyyn.

Ryhmän työnohjaus

Ryhmän työnohjauksen etuna on, että siinä voidaan jakaa kokemuksia ryhmän muiden jäsenten kanssa ja saada sekä palautetta ja tukea omille ajatuksille että uusia näkökulmia toisten tavasta toimia. Ryhmän työnohjauksen kohderyhmänä voi olla saman alan edustajia tai moniammatillinen työryhmä, joka haluaa sovittaa työskentelyä yhteen. Ryhmän työnohjaajina pidämme huolen, että ryhmän jokaisen jäsenen kokemus tulee kuulluksi, luottamuksellisesti.

Työyhteisön työnohjaus

Työyhteisön työnohjaus on esimiehen ja henkilöstön yhteinen työskentelytilaisuus, jossa käsitellään työyhteisön perustehtävää, siihen liittyviä rakenteita ja toimintatapoja sekä yhteisön toimivuutta yleensäkin. Kiinnitämme työyhteisön työnohjauksessa huomiota ihmisten kokemuksiin ja niiden merkityksiin työyhteisön toimivuuden kannalta, koska käsittelemättöminä ne voivat estää työyhteisön tehokkaan toiminnan. Työyhteisön työnohjauksessa pidämme tärkeänä, että voidaan luoda sellainen tila, jossa jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus tulla kuulluksi. Näin saadaan erilaiset kokemukset ja käsitykset näkyville ja yhteiseen käyttöön. Tämän pohjalta työyhteisö voi löytää pulmatilainteisiin sopivia toimintatapoja ja saavuttaa työtavoitteensa.

Esimiestyön ja johdon työnohjaus

Tarjoamme esimiesten työnohjaukseen sekä yksilön että ryhmän työnohjausta. Yksilön työnohjauksessa kartoitamme ensiksi esimiehen työrooliin liittyvän työkentän. Tämän pohjalta lähdemme tutkimaan, jäsentämään ja selkeyttämään esimiehen perustehtävää ja kokemuksia työkentän eri alueilta. Näin voidaan luoda esimiehelle kirkkaampi näkemys siitä, miten hän huolehtii työyhteisönsä toiminnan edellytyksistä. Ryhmän työnohjauksessa tutkimme esimiesten perustehtävään liittyviä kokemuksia yhteisesti ja käsittelemme ongelmatilanteita case -työskentelyn pohjalta. Erityistä huomiota kiinnitämme esimiesten /johdon jaksamiseen.